Hannah Van Hoorick

Wijziging criteria voor de bepaling van een kmo

Om te bepalen of jouw bedrijf zich kwalificeert als KMO – een kleine of micro-onderneming – moet het voldoen aan specifieke criteria. Deze criteria en de bijbehorende drempelwaarden zijn aangepast in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2024. Voor het verkrijgen van bepaalde voordelen, zoals vrijstellingen […]

Wijziging criteria voor de bepaling van een kmo Meer lezen »

E-facturatie

Op 2 februari 2024 keurde het Belgische parlement de zogenaamde ‘e-facturatie wet’ goed. Deze wet, een aanpassing van de BTW-wetgeving, verplicht bedrijven vanaf 2026 om onderling elektronische facturen uit te wisselen. In deze nieuwsbrief leggen we je nog even uit wat deze nieuwe e-facturatieplicht eigenlijk inhoudt. Wat is een e-factuur?Een e-factuur is een factuur die in

E-facturatie Meer lezen »

VAA renteloze en goedkope leningen: referentievoeten zijn gekend

De fiscus heeft de referentie rentevoeten vastgesteld die van toepassing zijn op rentevrije of voordelige leningen verstrekt door werkgevers vanaf 1 januari 2023. Hierdoor kan de werkgever het belastbare voordeel, verbonden aan deze leningen, met terugwerkende kracht aanpassen.We vatten de belangrijkste regels hier kort samen. Belastbaar voordeel uitgelegdWerkgevers bieden hun werknemers soms rentevrije of tegen

VAA renteloze en goedkope leningen: referentievoeten zijn gekend Meer lezen »

Lichte daling van de forfaitaire kilometervergoeding

Federale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding wanneer ze hun persoonlijk gemotoriseerd voertuig gebruiken voor verplaatsingen die in het teken staan van hun beroep.  Ook voor werkgevers en werknemers in de privésector is er sprake van deze vergoedingen. Werkgevers kunnen dit bedrag namelijk hanteren voor de terugbetaling van kosten aan werknemers die met de eigen wagen professionele verplaatsingen maken.  Zowel de RSZ als

Lichte daling van de forfaitaire kilometervergoeding Meer lezen »

CO2-referentie-uitstoten voor het jaar 2024

De CO2-referentie-uitstoten voor auto’s die op enige wijze gebruikmaken van fossiele brandstoffen voor het jaar 2024 zijn op 8 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad aangekondigd. De standaardwaarden voor deze emissies vertonen weinig verandering ten opzichte van het jaar 2023. Dit resulteert in een kleine toename van het belastbare voordeel van alle aard (VAA) voor

CO2-referentie-uitstoten voor het jaar 2024 Meer lezen »

Vzw’s lopen in de kijker van de fiscus

De laatste tijd voert de fiscus meer gerichte controles uit bij vzw’s. Dit gebeurt naar aanleiding van het vaak opvallende contrast tussen de steeds commerciëlere nevenactiviteiten van vzw’s en de vrijstelling van vennootschapsbelasting die ze genieten. De volgende vraag die sommigen zich stellen is of een fiscale heroriëntering zich opdringt. Vzw’s met commerciële activiteitenEen vzw

Vzw’s lopen in de kijker van de fiscus Meer lezen »

Hogere thuiswerkvergoeding sinds 1 december 2023

Sinds 1 december 2023 is er sprake van een stijging van de maximale RSZ-belastingvrije thuiswerkvergoeding naar 151,70 EUR per maand. Dit maakte de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in haar tussentijdse instructies bekend. Wij frissen je kennis hierover graag nog even op. Welke werknemers komen in aanmerking?Werknemers die met regelmaat en structureel thuiswerken kan je een thuiswerkvergoeding toekennen. De RSZ verstaat onder

Hogere thuiswerkvergoeding sinds 1 december 2023 Meer lezen »

Nieuwe btw-ketting uitgesteld tot 1 januari 2025

De modernisering van de btw-ketting en de inning van zowel fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën zijn vastgelegd in de wet van 12 maart 2023. Deze wet omvat onder andere de afschaffing van de btw-rekening-courant en de bijzondere rekening vanaf 1 januari 2024. In plaats daarvan wordt een btw-provisierekening geïntroduceerd, waarmee btw-plichtigen hun zaken

Nieuwe btw-ketting uitgesteld tot 1 januari 2025 Meer lezen »