CO2-referentie-uitstoten voor het jaar 2024

De CO2-referentie-uitstoten voor auto’s die op enige wijze gebruikmaken van fossiele brandstoffen voor het jaar 2024 zijn op 8 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad aangekondigd.

De standaardwaarden voor deze emissies vertonen weinig verandering ten opzichte van het jaar 2023. Dit resulteert in een kleine toename van het belastbare voordeel van alle aard (VAA) voor het privégebruik van de fossiele bedrijfsauto.

We vatten de belangrijkste regels hier kort samen.

De berekening van het voordeel
Sinds 2012 gebruiken we een bepaalde formule om het voordeel van alle aard (VAA) voor het privégebruik van bedrijfswagens te berekenen. Deze formule omvat het toepassen van een CO2-coëfficiënt op 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen, aangepast naar de leeftijd van de auto.

Deze leeftijdsaanpassing betekent dat in het eerste jaar van registratie de cataloguswaarde volledig meetelt. In het tweede jaar telt deze voor 94%, met een jaarlijkse vermindering van 6% tot een minimum van 70% (vanaf het zesde jaar).

CO2-referentie uitstoot
De CO2-referentie-emissies worden elk jaar herzien en berekend op basis van de verandering in gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw geregistreerde auto’s.

Voor het inkomstenjaar 2024 is de basis CO2-coëfficiënt vastgesteld op 5,5%, met referentie-uitstoten van:

– 65 gr/km voor dieselvoertuigen (tegenover 67 gr/km voor belastingjaar 2023);
– 78 gr/km voor benzine-, LPG- of aardgasvoertuigen (tegenover 82 gr/km voor belastingjaar 2023).

Als de CO2-uitstoot van de auto hoger is dan de referentie-uitstoot, verhoogt de coëfficiënt met 0,1% per extra gram CO2 (tot een maximum van 18%). Is deze lager, dan daalt de coëfficiënt met 0,1% per gram minder uitstoot (tot een minimum van 4%).

Verlaging van referentiewaarden is gelijk aan een toename van het belastbare VAA
Een daling van de referentiewaarden resulteert in een hoger belastbaar voordeel alle aard, wat leidt tot een hogere bedrijfsvoorheffing en dus een lager nettoloon voor werknemers en bedrijfsleiders.

Vanaf 2024
De nieuwe CO2-referentie-uitstoten zijn van toepassing op de voordelen, toegekend vanaf januari 2024.

Begrenzing
Er is een begrenzing van toepassing sinds 2021, waarbij de referentiewaarden niet hoger mogen zijn dan die van het voorgaande jaar. Als de nieuwe waarden lager zijn, gebruiken we die voor de berekeningen. Als ze hoger zijn, blijven de waarden van het voorgaande jaar van toepassing. Voor 2024 zijn deze lager dan die van 2023, en zullen dus gebruikt worden, waardoor ze ook de maximale norm voor 2025 vormen.

Implicaties voor werkgevers
Voor 2024 dalen de CO2-referentie-uitstoten licht vergeleken met vorig jaar, wat geldt voor alle soorten fossiele brandstoffen. Het belastbaar VAA, verbonden aan het privégebruik van de bedrijfswagen, zal daardoor stijgen. 

Deze verworpen uitgaven zijn:

– 17% van het belastbare VAA van de werknemer (voor eventuele aftrek van eigen bijdragen) indien de werkgever niet bijdraagt aan de brandstofkosten voor privégebruik;
– 40% van het belastbare VAA van de werknemer (voor eventuele aftrek van eigen bijdragen) indien de werkgever wel bijdraagt aan de brandstofkosten

Bron:
Koninklijk besluit van 5 februari 2024 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, bl. 15358.