VAA renteloze en goedkope leningen: referentievoeten zijn gekend

De fiscus heeft de referentie rentevoeten vastgesteld die van toepassing zijn op rentevrije of voordelige leningen verstrekt door werkgevers vanaf 1 januari 2023. Hierdoor kan de werkgever het belastbare voordeel, verbonden aan deze leningen, met terugwerkende kracht aanpassen.
We vatten de belangrijkste regels hier kort samen.

Belastbaar voordeel uitgelegd
Werkgevers bieden hun werknemers soms rentevrije of tegen lagere rente aangeboden leningen. Dit wordt beschouwd als een belastbaar voordeel voor de werknemer, berekend als het verschil tussen:

– de jaarlijks vastgestelde referentie rentevoet voor het type lening;
– en de rente die de werkgever daadwerkelijk in rekening brengt bij de lenende werknemer of directeur.
Deze referentie rentevoeten worden jaarlijks bijgesteld en variëren afhankelijk van het soort lening.
Deze percentages worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en zijn van toepassing op leningen verstrekt sinds 1 januari 2023.

Nota:Bij hypothecaire leningen is het verschil tussen leningen met terugbetaling beveiligd door een gemengde levensverzekering en andere leningen, dat sinds 1984 bestond, komen te vervallen.De volgende referentie rentevoeten zijn van toepassing voor leningen verstrekt vanaf 1 januari 2023:

Berekening vanuit referentie rentevoet

Maandelijks lastenpercentage
De referentierentevoet wordt bepaald door het maandelijkse rentepercentage, dat afhangt van het doel van de lening (zoals de financiering van de aankoop van een auto of andere doeleinden).

Voor het jaar 2023 zijn de respectievelijke percentages vastgesteld op 0,25% en 0,49%.

Reëel jaarlijks lastenpercentage: nieuwe formule voor leningen vanaf 2023
De referentierentevoet kan ook worden vastgesteld met behulp van het effectieve jaarlijkse kostenpercentage voor het desbetreffende jaar, berekend via een specifieke formule.

Voor leningen die tot en met 31 december 2022 zijn afgesloten, gebruiken we de volgende formule:

i = (p x 24 x n) / (n + 1),

waarbij:

  • i het effectieve jaarlijkse kostenpercentage is;
  • p het maandelijkse rentepercentage; en
  • n de looptijd van de lening in maanden.

Volgens het Verslag aan de Koning is deze formule vanuit actuarieel standpunt niet meer correct.
Daarom introduceert het Koninklijk Besluit van 12 januari 2024 een nieuwe formule voor de berekening van het effectieve jaarlijkse kostenpercentage voor niet-hypothecaire leningen met een vaste looptijd, afgesloten vanaf 1 januari 2023:

i = [(1 + p)tot de 12e macht] – 1,

waarbij:

  • i het effectieve jaarlijkse kostenpercentage; en
  • p het maandelijkse rentepercentage.


Implicaties voor werkgevers

Bestaande leningen

De werkgever kan, na het bekendmaken van de percentages, het belastbare voordeel voor leningen die verstrekt zijn vanaf het belastingjaar 2023, met terugwerkende kracht aanpassen.

Let op, deze aanpassing geldt niet elk jaar voor alle soorten leningen.

Nieuwe leningen vanaf 2024

Voor leningen die worden verstrekt vanaf het inkomstenjaar 2024, worden de nieuwe percentages toegepast in afwachting van de officiële bekendmaking van de definitieve percentages voor 2024.

De verwachting is dat deze bekendmaking begin 2025 zal plaatsvinden.

Bron:
Koninklijk besluit van 12 januari 2024 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, bl. 9732.