Principe btw verlegd vanaf 01.01.2023

Sinds 01.01.2023 is het principe van btw verlegd gewijzigd. We geven jullie graag duiding waarover het gaat en met wat je rekening dient te houden.

Waar gaat het over?
Als een Belgische btw-plichtige werken uitvoert in onroerende staat voor een andere Belgische btw-plichtige dan gebeurt dit onder het regime btw verlegd. Als een in het buitenland gevestigde belastingplichtige met een Belgisch btw-nummer werken uitvoert of de afnemer is een buitenlandse belastingplichtige met een Belgisch btw-nummer is er ook sprake van btw verlegd. Tot nu waren hierop een aantal uitzonderingen.

Vanaf 01.01.2023 dient de btw verlegd te worden naar de afnemer in alle gevallenwaarbij de afnemer in België periodieke aangiftes indient.

Concreet betekent dit dus dat een buitenlandse belastingplichtige, die in België een btw-nummer heeft verkregen via rechtstreekse identificatie (meerderheid van de gevallen), vanaf nu verplicht is de btw te voldoen in plaats van de dienstverrichter.

Aangepaste factuurvermelding
Bij het principe van btw verlegd wordt er vanuit gegaan dat de afnemer een belastingplichtige is die in België btw-aangiftes moet indienen. Om die reden moet de dienstverrichter steeds weten of de afnemer al dan btw-plichtig is.

In de praktijk is dit evenwel niet altijd eenvoudig. Om de dienstverrichter hierbij te ondersteunen dient vanaf 01.01.2023 volgende melding op de factuur opgenomen te worden:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

De afnemer heeft een termijn van 1 maand om de toepassing van btw verlegd te betwisten, zoniet word je als dienstverrichter geacht ontslagen te zijn van je aansprakelijkheid voor wat betreft de voldoening van de btw.