Nieuwe regels voor de invordering van onbetaalde facturen

Is uw schuldenaar een consument? Dan gelden er sinds 1 september 2023 nieuwe regels voor de invordering van onbetaalde facturen.
 
Met deze nieuwe wet zijn er enkele regels ingevoerd die bedrijven moeten respecteren wanneer ze te maken hebben met consumenten die hun facturen te laat (of niet) betalen. Daarnaast zijn er ook updates voorzien met betrekking tot de minnelijke invordering van consumentenschulden en het statuut van bedrijven die deze activiteit uitoefenen.

Eerste herinnering – ingebrekestelling zonder kosten
Als een consument zijn schuld niet heeft betaald op de vervaldatum en er is een boeteclausule van toepassing, kan deze clausule pas worden toegepast na het versturen van een eerste herinnering. Deze herinnering moet minstens veertien kalenderdagen na verzending aan de consument in acht nemen, waarbij de termijn begint op de derde werkdag na verzending. Als de herinnering elektronisch wordt verstuurd, begint de termijn te tellen de dag na verzending.

Voor deze eerste herinnering mogen geen kosten in rekening worden. In geval van overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen of diensten, mogen gedurende één kalenderjaar geen kosten in rekening worden gebracht voor herinneringen bij drie niet-betaalde vervaldatums. De kosten voor latere herinneringen mogen niet hoger zijn dan 7,50 euro, plus de geldende portokosten op het moment van verzending.

Deze eerste herinnering moet van volgende informatie voorzien worden:

 • Het openstaande saldo en het bedrag van de boete die zal worden opgelegd als er niet binnen de veertien kalenderdagen wordt betaald.
 • De naam en het ondernemingsnummer van de schuldeisende onderneming.
 • Een beschrijving van het product dat aanleiding heeft gegeven tot de schuld, en de datum waarop deze schuld opeisbaar werd.
 • De termijn waarbinnen de schuld moet worden afgelost voordat enige kosten, rente of vergoedingen mogen worden geëist.

Boetebedrag
Als de consument na de eerste herinnering zijn schuld niet heeft betaalt en er is een boeteclausule met verwijlrente van toepassing, kan een kleine of middelgrote onderneming ervoor kiezen de verwijlrente te laten lopen vanaf de dag na de verzending van de herinnering aan de consument. Voor andere ondernemingen kan de verwijlrente pas na veertien kalenderdagen beginnen te lopen.

Op verzoek van de consument moet de onderneming alle documenten met betrekking tot de schuld en alle informatie over de procedure voor het betwisten van de schuld verstrekken.

In geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld na veertien dagen kunnen de volgende schulden worden geïnd:

 1. Verwijlrente mag niet hoger zijn dan de wettelijke referentie-rentetarieven plus acht procentpunten, zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties. Momenteel bedraagt deze rente maximaal 12%.
   
 2. Een forfaitaire vergoeding, indien uitdrukkelijk overeengekomen, met een maximum van:
 • 20 euro als het openstaande saldo lager is dan of gelijk is aan 150 euro.
 • 30 euro plus 10% van het openstaande bedrag tussen 150,01 en 500 euro als het openstaande saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt.
 • 65 euro plus 5% van het openstaande bedrag boven 500 euro, met een maximum van 2000 euro als het openstaande saldo hoger is dan 500 euro.

De wetgever benadrukt dat deze regels geen afbreuk doen aan artikel VI.83, 24° van het Wetboek van Economisch Recht. Hierdoor kan een rechter nog steeds een boetebeding nietig verklaren als hij van oordeel is dat de vastgestelde schadevergoedingen (zelfs als deze in overeenstemming zijn met deze regelgeving) duidelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat de onderneming heeft geleden.

Aflossingsplan
Als een consument een afbetalingsplan aanvraagt, mogen er geen andere maatregelen voor een minnelijke invordering worden genomen totdat er een beslissing is genomen over het afbetalingsplan. Als de beslissing niet binnen de dertig kalenderdagen na de aanvraag van het afbetalingsplan wordt genomen, stopt de verwijlrente zoals vastgelegd in het boetebeding met lopen totdat er een beslissing wordt genomen.

Sancties
Bij niet-naleving van de hierboven genoemde verplichtingen wordt de consument automatisch vrijgesteld van betaling van enige boete. Bovendien kunnen ondernemingen boetes opgelegd krijgen als deze bepalingen niet worden nageleefd.

Ingangsdatum
Deze nieuwe regels traden in werking op 1 september 2023 voor nieuwe contractuele en regelgevende schulden. Vanaf 1 december 2023 worden deze nieuwe regels echter ook van toepassing op schulden die ontstaan na die datum, maar die voortvloeien uit overeenkomsten die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regels zijn gesloten.