Fiscale documenten voortaan bijhouden voor 10 jaar

Wat is er veranderd?

Momenteel geldt er een bewaartermijn van zeven jaar voor fiscale documenten en bewijsstukken. Deze termijn wordt binnenkort met drie jaar verlengd, tot tien jaar. Deze verlenging is het gevolg van een aantal fiscale controle- en aanslagtermijnen. De termijn loopt vanaf het jaar volgend op het belastbaar tijdperk of boekjaar.

Fiscale bewijsstukken
Alle stukken die noodzakelijk zijn om het bedrag van het belastbare inkomen te bepalen, moeten straks voor tien jaar bewaard worden in plaats van zeven. De verlenging van deze termijn is van toepassing op zowel papieren bewijsstukken, als documenten die digitaal verwerkt worden. Voor HR-fiscaliteit kan het zelfs zo ver gaan dat, naast facturen en fiscale fiches, ook onkostennota’s en hun bewijsstukken bewaard moeten worden.

Controle- en aanslagtermijnen
De grondige wijziging van controle- en aanslagtermijnen maakt dat deze langere bewaarplicht er nu wellicht door komt. Voortaan gelden deze mogelijkheden qua termijn:

  1. een gewone termijn van 3 jaar voor normale situaties waarbij de aangifte is ingediend binnen de daarvoor voorziene termijn;
  2. een (nieuwe) termijn van 4 jaar bij laattijdige aangifte en bij niet-aangifte. Hier gold voordien een termijn van 3 jaar;
  3. een (nieuwe) termijn van 6 jaar in een aantal zeer specifieke gevallen. Het betreft inkomsten welke onder meer gevat worden door engagementen betreffende meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies of andere fiscale engagementen waartoe België zich op OESO- of EU-niveau verbonden heeft;
  4. een termijn van 10 jaar in geval van fiscale fraude. Deze termijn vervangt de huidige termijn van 7 jaar. 

Inwerkingtreding
Deze nieuwe termijnen gelden vanaf aanslagjaar 2023. Voor voorgaande aanslagjaren blijven de oude termijnen van kracht.

Opgepast!
Deze stellingen zijn gebaseerd op ontwerpteksten. Wijzigingen blijven in deze fase nog steeds mogelijk. Wij houden jullie zoals steeds op de hoogte van verder nieuws.