Begrotingsakkoord 2023-2024

Wat weten we tot nu toe?

Op 11 oktober 2022 kwam de federale regering tot een akkoord over de begroting van 2023 en 2024. De nieuwe maatregelen kwamen ook al op diverse manieren naar buiten. Hou hierbij rekening met het feit dat het om een politiek akkoord gaat. Vervolgens is het zaak om in de juridische ontwerpteksten te duiken. We scheppen duidelijkheid in de meest relevante onderwerpen. We houden alles nauwgezet in de gaten en treden in detail van zodra wij over meer informatie beschikken.

Vrijstelling of uitstel patronale socialezekerheidsbijdragen bij loonindexeringen
In het eerste en tweede kwartaal van 2023 krijgen werkgevers een vrijstelling van hun patronale bijdragen op het extra loon dat ze door indexeringen dienen te betalen. De overheid maakt hiervoor een budget van 1 miljard vrij. Voor het derde en vierde kwartaal van 2023 krijgen werkgevers een uitstel van betaling van hun patronale bijdragen op het extra loon, en dat tot 2025. Men spreekt van een vrijstelling/uitstel van 7,07% op de verschuldigde netto bijdragen. Dit is van toepassing op zowel de profit als de non-profit sector.

Beperkingen tijdskrediet en loopbaanonderbreking
Er komt een inperking van de mogelijkheid voor een werknemer om tijdskrediet op te nemen voor de zorg van zijn of haar kind. Concreet houdt dat in dat:

 • De werknemer een voltijds tijdskrediet zal moeten nemen voor dat het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt heeft. Vandaag ligt die grens op 8 jaar;
 • De regering de duurtijd van dat tijdskrediet zal beperken van 51 maanden naar 48 maanden;
 • De werknemer een anciënniteit van 3 jaar zal moeten voorleggen, in plaats van 2 jaar.

Bij de aanvraag van een halftijds tijdskrediet zal de werknemer voltijds aan het werk moeten zijn. Tot nu toe volstaat een 3/4-tewerkstelling. Ook voor loopbaanonderbrekingen bij de overheid voert de regering beperkingen in. De duurtijd zal verlagen en afhangen van het motief waarvoor de ambtenaar de loopbaanonderbreking neemt. Het is de bedoeling om de systemen bij de overheid af te stemmen op die van de privé-sector. De overheid zal ook snoeien in de extra vergoedingen die de RVA voor 50-plussers met tijdskrediet betaalt.

Uitbreiding flexi-jobs en jobstudenten
De overheid breidt het systeem van flexi-jobs uit naar andere sectoren, zoals bijvoorbeeld:

 • De zorg;
 • De evenementen- en cultuursector;
 • De sport;
 • De landbouw.

Jobstudenten zullen ook meer gunstige uren kunnen presteren dan de huidige 475 uur. De grens zal opgetrokken worden tot 600 uur.

Fiscale hervorming en afschaffing woonbonus voor tweede woning
De regering heeft beslist om een eerste stap te nemen in de bredere fiscale hervorming. De bedoeling is om het nettoloon van de werkenden omhoog te krijgen. Men denkt aan een verhoging van de belastingvrije som, in combinatie met de werkbonus of een belastingkrediet. Tegen 1 december zal er een voorstel komen. Vanaf 2024 zal de woonbonus voor een tweede woning worden afgeschaft, met uitzondering van bestaande contracten.

Wat nog?

 • De Verlengingen van de tijdelijke werkloosheid energie gelden tot 31 maart 2023.
 • De regering zal het toepassingsgebied van de auteursrechten beperken.
 • Federale ambtenaren zullen binnenkort maaltijdcheques krijgen.
 • Werkgevers zullen hogere werkgeversbijdragen moeten betalen voor hun werklozen met bedrijfstoeslag (SWT-ers).