Vennootschapsbijdrage 2022

Wat wijzigt er in 2023?

Goed nieuws. De bedragen van de vennootschapsbijdrage van 2022 wijzigen niet tegenover de vorige jaren. Wat de eerder aangekondigde indexering van de vennootschapsbijdrage dus tegenspreekt. De regering besliste om deze indexatie met een jaar uit te stellen, naar 2023. Wat echter wel wijzigt naar volgend jaar toe is het balanstotaal. Dit bedrag bepaalt of je de hoge of lage vennootschapsbijdrage verschuldigd bent.

Wat is de jaarlijkse vennootschapsbijdrage?
De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een verplichte bijdrage waarmee je zelf geen rechten opbouwt. Deze bijdrage dient om bijvoorbeeld pensioenen of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid …) van alle zelfstandigen te financieren. Je kan het zien als een soort solidariteitsbijdrage.

Als we de wetteksten erbij halen, zien we dat vennootschappen maar ook verenigingen, organen en instellingen onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting als zij:

  • Rechtspersoonlijkheid bezitten
  • Hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste vestiging, de zetel van bestuur of beheer in België hebben
  • Zich toeleggen op een winstgevende uitbating of winstgevende handelingen
Vennootschapsbijdrage 2022Balanstotaal van het jaar 2020
347,50 euroLager dan of gelijk aan 746.410,17 euro
868 euroHoger dan 746.410,17 euro

Wanneer moet ik deze bijdrage betalen?
Als je vennootschap onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-verblijfhouders (buitenlandse vennootschappen die zich in België vestigen), moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en ben je in principe verplicht een bijdrage te betalen.

Wist je dat je als mandataris of werkend vennoot mee verantwoordelijk bent voor de betaling van deze vennootschapsbijdrage? Dit betekent dat als de vennootschap deze bijdrage niet betaalt, het sociaal verzekeringsfonds jou hiervoor persoonlijk kan aanspreken.

Belangrijk om weten in 2022
Een vennootschap moet deze jaarlijkse bijdrage in principe uiterlijk op 30 juni van elk jaar betalen. De deadline voor deze betaling wordt echter met zes maanden opgeschoven dit jaar. Dat betekent dat de vennootschapsbijdrage voor het jaar 2022 uiterlijk op 31 december 2022 betaald moet zijn. Voor vennootschappen opgericht na 30 september 2022 is een andere vervaldatum van toepassing. Dan geldt de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van oprichting.