De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT

Wijzigingen in de pensioenplannen van ondernemers

Er zijn verschillende manieren om als zelfstandige te sparen voor je pensioen. Individuele Pensioentoezegging (IPT) is daar een van. Dit is een zeer gunstige manier om pensioen op te bouwen, in combinatie met het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De premies van een IPT zijn fiscaal zeer gunstig. Hierbij wordt rekening gehouden met de 80%-regel. Het komt erop neer dat je wettelijk en aanvullend pensioen samen niet hoger mogen zijn dan 80% van je normale brutoloon van het laatste jaar. Deze manier van berekenen werd echter grondig gewijzigd, en het is om die reden dat we je aandacht vragen.

Wat moet je weten?

In het verleden werd een correctiecoëfficiënt toegepast bij de berekening van het wettelijk pensioen voor ondernemers. Deze coëfficiënt werd vanaf 2021 van tafel geveegd. De fiscus zegt nu dat de schatting van het wettelijk pensioen sinds 1 januari 2021 proportioneel berekend dient te worden voor de loopbaanjaren waarvoor de correctiecoëfficiënt wel of niet van toepassing is. 

  • Voor de jaren als ondernemer vóór 2021 wordt het wettelijk pensioen geschat op 25% van de brutobezoldiging van 2020, zonder dat het resultaat lager of hoger mag zijn dan respectievelijk het vast te stellen minimum- of maximumpensioen voor het betreffende jaar (d.w.z. het jaar waarvoor de 80%-grens wordt berekend).
  • Voor de jaren als ondernemer vanaf 2021 wordt het wettelijk pensioen geschat op 50% van de (begrensde) brutobezoldiging van het jaar van berekening.
  • Voor eventuele jaren in loondienst (zowel deze voor als vanaf 2021) geldt eveneens het percentage van 50%.
  • Er dient ook rekening gehouden te worden met een minimumpensioen (jaarlijks te indexeren).
  • Door de gelijkschakeling van de wettelijke pensioenen van werknemers en ondernemers wordt dit percentage nu overgenomen voor zelfstandigen. Het komt er dus op neer dat werknemers en ondernemers voortaan hetzelfde pensioen zullen krijgen.

Wat moet je doen?

Feit is dat heel wat pensioenplannen, zoals IPT-contracten, eind vorig jaar al grondig onderzocht werden. Als je dit nog niet met je makelaar hebt besproken, kan je dat nu nog steeds doen. Wij staan voor je klaar met raad en daad.