Coronapremie: consumptiecheques van 125 of 250 euro

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuwe sectorale akkoord binnen paritair comité 200 een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques als jouw bedrijf voldoet aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden:

 • Je behaalde een positieve bedrijfswinst (code 9901) in 2019 én in 2020.
 • De omzet (code 70), of de brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, steeg in 2020 met minstens 5% ten opzichte van 2019. De stijging van de omzet of de brutomarge dient op autonome wijze te zijn behaald en dus niet “kunstmatig” (door middel van een fusie of overname).

Welk bedrag moet je geven?

 • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met minstens 5%? Dan bedraagt de coronapremie 125 euro.
 • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met ten minste 10% is gestegen? Dan bedraagt de coronapremie 250 euro.

Deze premie moet je schenken aan elke werknemer die in dienst is op 30 november 2021 en naar rato van de prestaties tijdens de periode 1 december 2020 en 30 november 2021 (effectieve plus gelijkgestelde prestaties, zoals in het kader van de regeling rond de eindejaarspremie waarbij de periodes van tijdelijke werkloosheid ook worden gelijkgesteld met effectieve prestaties). Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30 november 2021.

De coronapremie wordt uitgereikt uiterlijk op 31 december 2021 in de vorm van consumptiecheques.
Heb je in jouw onderneming al een coronapremie toegekend, dan wordt deze in mindering gebracht van de hoger vermelde bedragen.

Uiterlijk op 15 december 2021 moet je aan de syndicale delegatie informatie verstrekken rond de coronapremie. Heb je geen syndicale delegatie, dan bezorg je deze informatie aan de medewerkers zelf.

Hierna de PC’s die we weten met alle maatregelen tot op vandaag:

Paritair comité 111 voor de metaalbouw
Binnen de sector van de metaalbouw werd een voorakkoord bereikt. Dit houdt in dat dit nog omgezet dient te worden in cao’s. Het voorakkoord omvat volgende punten:

 • Forfaitaire bruto retroactiviteitspremie van 200 euro met betaling in december 2021
 • Verhoging van de lonen met 0,4% of een gelijkwaardige invulling op ondernemingsniveau voor 2022
 • Een coronapremie van 300 euro toegekend in december 2021, behalve voor bedrijven die verlies leden in 2019 en 2020 en een omzetdaling hadden van meer dan 10% in 2020. Deze premie zal verhoogd worden met 200 euro voor bedrijven die in 2020 meer dan 10% omzet draaiden ten opzichte van 2018/19 en met 100 euro voor bedrijven die in 2020 een omzetdaling tot maximum 10% realiseerden
 • Verhoging van de sectorale minimumlonen tot 13 euro op 1/1/2022
 • Gelijkstelling op vlak van ecocheques voor alle dagen profylactisch verlof, pleegouderverlof en adoptieverlof
 • Verbetering van de tussenkomsten in het woon-werkverkeer
 • Uitbreiding individueel recht op vorming van 16 naar 24u.
 • Verlenging van de bestande regimes SWT
 • Halftijds- en voltijds tijdskrediet met motief voor onbepaalde duur en tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar
 • Installatie van een 2de dag loopbaanverlof vanaf 58 jaar vanaf 2022 bovenop de bestaande regeling op 50 jaar

Paritiar comité 118 voor de voedingsnijverheid

 • Verhoging van de sectorale minimumlonen en effectieve lonen met 7 cent (uitz. Kleine bakkerijen en banketbakkerijen 6 cent) met ingang van 1/01/2022
 • Toekenning eenmalige brutopremie van 150 euro in januari 2022
 • Toekenning coronapremie van 150 euro voor voltijds tewerkgestelde werknemer voor bedrijven die winst hebben gemaakt in 2020 op groepsniveau
 • Andere premies en vergoedingen zullen cfr. vorige akkoorden verhogen met 4,17% vanaf 1/1/2022
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT

Paritair comité 126 voor hout en stoffering
Het ontwerp van sectoraal akkoord bevat volgende elementen:

 • Verhoging van de sectorale minimumlonen en effectieve lonen met 0,4% met ingang van 1/12/2021
 • Toekenning eenmalige en uitzonderlijke ecocheques van 100 euro aan arbeiders in dienst van 1/1/2021-31/10/2021
 • Toekenning van een coronapremie van 300 euro voor arbeiders die minstens 6 maanden in dienst waren tijdens de referteperiode van 1/11/2020-31/10/2021 met een mogelijkheid tot terugvordering bij het Fonds voor Bestaanszekerheid
 • Uitbreiding anciënniteitsdag vanaf 2022 vanaf 10 jaar anciënniteit en een tweede dag vanaf 20 jaar anciënniteit
 • Automatische functieverschuiving na 5 jaar van categorie V naar categorie IV
 • Verhoging van de fietsvergoeding naar 0,24 euro/km
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Tijdskrediet landingsbaan voor lange loopbanen en zware beroepen vanaf 55 jaar.

Paritair comité 127 voor de handel in brandstoffen
In de sector voor de handel in brandstoffen werd een protocolakkoord afgesloten. Dit moet evenwel nog omgezet worden in cao’s. Bij deze een korte samenvatting:

 • Verhoging met 0,4% van de reële- en brutolonen op 1/1/2022
 • Toekenning eenmalige brutopremie van 10 euro per gewerkte maand voor de periode van 1/1/2021-31/12/2021
 • Toekenning coronapremie van 2,25 euro per gewerkte dag in de periode 1/10/2020-30/09/2021 met een maximum van 500 euro
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Akkoord over de precisering van beschikbaarheidstijd: de voorziene wachttijden bij laden en lossen van brandstoffen en de genomen rusttijden in het bijzonder met het oog op de verkeersveiligheid worden niet beschouwd als arbeidstijd. De tijden die niet op gedetailleerde wijze verantwoord worden zullen slechts in rekening gebracht worden ten belope van het aantal uren dat de dag- en weekgrens overschrijdt met maximum 2u/werkdag en 10u/week

Paritair comité 140.02 voor de taxiondernemingen
Binnen de sector van de taxi’s, zowel van toepassing op arbeiders én het garagepersoneel, werd het volgende beslist:

 • Toekenning ecocheques ter waarde van 100 euro voor 2021 en recurrent vanaf 2022.
 • Terugbetaling door de werkgever van de kosten van de bestuurderspas IBP
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Toekenning van een fietsvergoeding vanaf 2022 van 0,24 euro/km

Deze beslissingen dienen ook nog omgezet te worden in cao’s.

Paritair comité 140.03 voor de transportsector
Op 21 oktober werden reeds een aantal cao’s ondertekend waardoor deze uitgevoerd kunnen worden:

 • Toekenning éénmalige geschenkencheque ter waarde van € 40 of een gelijkwaardig alternatief indien de onderneming reeds geschenkencheques voorziet. Dit dient toegekend te worden aan alle arbeiders die op 31/12/2021 ononderbroken 6 maanden loon genieten in de onderneming. Dit kan in speciën of in de vorm van geschenkencheques en dit ter gelegenheid van Nieuwjaar. Ondernemingen die reeds voor het maximale bedrag geschenkcheques toekennen of niet de mogelijkheid hebben het totale voorziene bedrag toe te kennen, dienen aan de werknemers (voor het saldo) een ander voordeel toe te kennen. De keuze van het ander voordeel ligt uitsluitend bij de werkgever.
 • Toekenning éénmalige coronapremie van 250 euro voor de referteperiode van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021. Werknemers moeten in dienst zijn op 30/11/2021 en in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2021 minimaal 175 effectief gewerkte dagen hebben.
 • Verlenging cao m.b.t. de toepassing van nieuwe arbeidsregelingen op contracten van bepaalde duur
 • De bijdrage SFTL wordt gedurende heel het jaar 2022 verminderd tot 7,85% (vermindering met 0,15%)
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet

Paritair comité 140.05 voor de verhuisondernemingen
De cao’s werden ondertussen gepubliceerd:

 • Voor de arbeiders die houder zijn van een verhuiskaart P of S wordt voorzien in een consumptiecheque van 125 euro. De arbeider moet minstens 5 dagen tewerkgesteld zijn in september 2021 en moet in dienst zijn op de datum van de bestelling ervan. De deeltijdse werknemers hebben eveneens recht op 125 euro. Deze werden reeds besteld.
 • Vanaf 1 januari 2022 stijgen de brutolonen met 0,4%
 • De fietsvergoeding zal automatisch worden aangepast aan de maximale fiscaal vrijgestelde vergoeding van 0,24 euro/km
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • 1 extra betaalde feestdag op de Vlaamse/Brusselse/Waalse feestdag, die naar vrije keuze van de werknemer kan worden opgenomen.

Paritair comité 200: aanvullend partair comité voor de bedienden
Het ontwerp van het protocolakkoord 2021-2022 bevat volgende zaken:

 • Verhoging van de sectorale minimumloonschalen met 0,4% met ingang van 1/12/2021
 • Verhoging van de reële bruto maandlonen met 0,4% met ingang van 1/12/2021
 • Eenmalige coronapremie mits aan 2 voorwaarden is voldaan:
  • De onderneming heeft een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald in 2019 en 2020 (kalenderjaar)
  • De omzet van de onderneming (code 70) of brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, is met minstens 5% gestegen

Indien de omzet of brutomarge met ten minste 5% is gestegen, bedraagt de coronapremie 125 euro. Indien dit met ten minste 10% gestegen is, bedraagt de coronapremie 250 euro.

 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verhoging fietsvergoeding naar 0,20 euro per kilometer
 • Vorming: verlenging vorig akkoord
 • Verlening bijdragen sociaal fonds

Paritair comité 220 voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
Zie ontwerpakkoord arbeiders PC 118.

Paritair comité 323 voor beheer van gebouwen en immobiliën
Het protocolakkoord in deze sector werd ondertussen ook gepubliceerd op de website van het Sociaal Fonds 323 en bevat volgende zaken:

 • Verhoging met 0,4% van de reële- en brutolonen op 1/1/2022
 • Toekenning coronapremie van 280 euro voor alle werknemers in dienst op 1 oktober 2021
 • Recht op verblijf in conciërgewoning of het recht op woonst in equivalent na ontslag en dit voor maximaal 3 maanden
 • Verlenging van de bestaande regimes SWT
 • Verlenging van de stelsels tijdskrediet
 • Uitwerking kadercao telewerk

Deze beslissingen moeten uiteraard nog omgezet worden in cao’s. De deadline wordt vastgelegd op 1 december 2021.

Vindt u uw sector niet terug in bovenstaande lijst dan zijn de sectorale onderhandelingen nog bezig en hebben we nog geen duidelijkheid omtrent de beslissingen.